Kullanım Koşulları

1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla Farmaborsa üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların burada yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Farmaborsa’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Farmaborsa, üyeler tarafından Farmaborsa Veritabanı"na yüklenen içeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır."FARMABORSA", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “FARMABORSA”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “FARMABORSA”nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

3. "Kullanıcı" , “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "FARMABORSA" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "FARMABORSA"nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "FARMABORSA" nın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

6. "FARMABORSA", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "FARMABORSA" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. www.farmaborsa.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, “FARMABORSA” işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına “Kullanıcı” onay vermektedir.

7. Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "FARMABORSA"nın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "FARMABORSA”nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

8. “FARMABORSA”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “FARMABORSA Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, “üye” ve “üyelik” bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “FARMABORSA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “FARMABORSA” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "FARMABORSA talep, dava ve takip hakları saklıdır.

9. "Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "FARMABORSA"nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “FARMABORSA”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat” sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

10. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “FARMABORSA”nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

11. “Üye"ler ilana koyduğu ve satıma arz ettiği ilaç dışı ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "FARMABORSA"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

12. "Üye", ilana koyduğu ve satıma arz ettiği ilaç dışı ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan diğer "üye"ye söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

13. Satıcı "üye", "Alıcı" üyeye karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin alıcı “üye”ye satımı veya takası, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

14. "Üye", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ilaç dışı ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "FARMABORSA"ya yapılan taleplere karşı “FARMABORSA”yı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Alıcı "üye", satıcı "üye"ler tarafından takasa sunulan ilaçların veya satıma arz edilen ilaç dışı ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği,miadı, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında “FARMABORSA”nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.